Journal of Epidemiology

キービジュアル

Advanced Publication

GWAS meta-analysis of kidney function traits in Japanese populations

Asahi Hishida,Masahiro Nakatochi,Yoichi Sutoh,Shiori Nakano,Yukihide Momozawa,Akira Narita,Kozo Tanno,Atsushi Shimizu,Atsushi Hozawa,Kengo Kinoshita,Taiki Yamaji,Atsushi Goto,Mitsuhiko Noda,Norie Sawada,Hiroaki Ikezaki,Mako Nagayoshi,Megumi Hara,Sadao Suzuki,Teruhide Koyama,Chihaya Koriyama,Sakurako Katsuura-Kamano,Aya Kadota,Kiyonori Kuriki,Masayuki Yamamoto,Makoto Sasaki,Motoki Iwasaki,Keitaro Matsuo,Kenji Wakai

Latest Tweets