Journal of Epidemiology

キービジュアル

Most Accessed

 

Mortality-associated Risk Factors in Hospitalized COVID-19 Patients in Japan: Findings of the CLOT-COVID Study

Authors

Makoto Takeyama, Sen Yachi, Yuji Nishimoto, Ichizo Tsujino, Junichi Nakamura, Naoto Yamamoto, Hiroko Nakata, Satoshi Ikeda, Michihisa Umetsu, Shizu Aikawa, Hiroya Hayashi, Hirono Satokawa, Yoshinori Okuno, Eriko Iwata, Yoshito Ogihara, Nobutaka Ikeda, Akane Kondo, Takehisa Iwai, Norikazu Yamada, Tomohiro Ogawa, Takao Kobayashi, Makoto Mo, Yugo Yamashita

J-Stage
 
Share