Journal of Epidemiology

キービジュアル

Most Accessed

 

A Comprehensive Review of the Progress and Evaluation of the Thyroid Ultrasound Examination Program, the Fukushima Health Management Survey

Authors

Hiroki Shimura, Satoru Suzuki, Susumu Yokoya, Manabu Iwadate, Satoshi Suzuki, Takashi Matsuzuka, Noriko Setou, Tetsuya Ohira, Seiji Yasumura, Shinichi Suzuki, Hitoshi Ohto, Kenji Kamiya, Thyroid Ultrasound Examination Group

J-Stage
 
Share